ธนชาตปล่อยสินเชื่อให้ยืม 50,000 บาท รู้ผลทันที

ธนชาตปล่อยสินเชื่อให้ยืม 50,000 บาท รู้ผลทันที

ดีจ้าเรามีได้มีสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus ป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM ลองไปชมคุณสมบัตของผู้สมัครกันเลย

คุณสมบัติผู้กู้

กรณีเป็นพนักงานประจำ

สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน

อายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน

ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

วงเงินกู้

วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ

ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต Call Center โทร. 1770