ยืมได้เลย  ธ.ก.ส. ให้กู้ 2 เเสนบาท สมัครได้ง่ายผ่านทันที

ยืมได้เลย ธ.ก.ส. ให้กู้ 2 เเสนบาท สมัครได้ง่ายผ่านทันที

เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท
สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัวมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวกมีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้เอกสารประกอบผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่ าสุด

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้

พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
กำหนดชำระคืน

เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555