ครม. เคาะเเล้วผู้ประกันตนรับเงินเยียวยานาน 2 เดือน

ครม. เคาะเเล้วผู้ประกันตนรับเงินเยียวยานาน 2 เดือน

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทาง ครม.ไฟเขียว ผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบ 75 บาท 2 เดือน

คณะรั ฐมนตรีอนุมัติ “ปร ะกันสังคม” ผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดส่งเงินสมทบเหลือ 75 บาท 2 เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงานเสนอ

ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

ทั้งนี้เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งสองขาคือขาลูกจ้างและขานายจ้างจากร้อยละ 5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท

ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท สำหรับผู้ประกันกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาทต่อเดือน

จากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน จะทำให้นายจ้าง จำนวน 4.86 แสนราย

รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.64 ล้านราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.83 ล้านราย

ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเดือนมกราคม -มีนาคม 2564 รวม 23,119 ล้านบ าท