ออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ได่ง่ายขึ้นผ่านแอปฯ MyMo

ออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ได่ง่ายขึ้นผ่านแอปฯ MyMo

วันนี้เรามีสินเชื่อใหม่มานำเสนอสำหรับท่านที่ต้องการใช้เงินด่วนโดยทาง ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดช่องให้คนที่เคยกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” กู้ได้อีก และสามารถกู้ผ่านแอปฯ MyMo เราลองชมวิธีพร้อมกันเลยจ้า

มาตรการปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อ” เพิ่มเติมเพื่อ ประชาชนรายย่อย วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยทางสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ต่อราย ซึ่งเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน MyMo

คุณสมบัติผู้กู้ ”สินเชื่อ”

ผู้มีรายได้ประจำ ”มีรายได้เฉลี่ยคงที่”

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
อายุ 20 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อ” (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการฯ เป็นต้น
เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนฯ เป็นต้น
ผู้มีอาชีพอิสระ “รายได้ไม่แน่นอน”

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
อายุ 20 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อ” (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงานฯ เป็นต้น
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโควิด-19”
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน “สามารถติดต่อได้สะดวก”
มี e-Mail “ที่สามารถติดต่อได้จริง” เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ “สินเชื่อ”
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ “ธนาคารออมสิน”
ไม่เป็นผู้ที่ได้ “รับรายได้ประจำ” จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจฯ เป็นต้น
จำนวนวงเงินให้กู้ “สินเชื่อ”

ผู้มีรายได้ประจำ ”มีรายได้เฉลี่ยคงที่” จะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ต่อราย” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ
ผู้มีอาชีพอิสระ “รายได้ไม่แน่นอน” จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน Call Center โทร 1115