เกณฑ์การปรับเพิ่มเงินสงเคราห์บุตร คุณเเม่ได้เท่าไหร่เช็คเลย

เกณฑ์การปรับเพิ่มเงินสงเคราห์บุตร คุณเเม่ได้เท่าไหร่เช็คเลย

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงานโดยได้มีการปรับเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท/เดือน โดยได้มีผลใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ระบุรายละเอียดดังนี้ ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่งและมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่าย

ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน