ใครก็ยืมได้ เปิดสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ได้สูงสุด 20,000 บาท

ใครก็ยืมได้ เปิดสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ได้สูงสุด 20,000 บาท

สวัสดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าได้มีสินเชื่อใหม่ๆออกมาให้เราสนใจกันอยู่เสมอโดยทางด้านของ ธนาคารออมสินนั้นเผยวินเชื่อใหม่สำหรับ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ที่ปล่อยให้กู้ยืมเงิน เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย เราลองไปชมรายละเอียดคร่าวๆพร้อมกันเลยจ้า

รายละเอียดของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์
จำนวนเงินให้กู้ยืม
1. ให้กู้ระยะยาวได้ไม่เกิน 20,000,000 บาท
2. เงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ทั้งสองกรณีนี้ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์
-ให้กู้ได้ที่ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากคงเหลือภายในสมุดเงินฝากออมสิน
-ให้กู้ได้ที่ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณามูลค่าสลากเมื่อถอนคืนครบก่อนกำหนด

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์
-อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้มาสมัคร
1.เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแล้ว มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด
2.ผู้ฝากเงินในประเภทสลากออมสินพิเศษที่เป็นผู้เยาว์ และจะขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเป็นหลักประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
3.มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ติดต่อได้
4.เป็นผู้ที่ฝากเงินในประเภทเผื่อเรียกของทางธนาคาร

ลาในการผ่อนชำระเงินคืน
-เงินกู้ระยะยาวที่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินคืนและดอกเบี้ยในงวดแรกตามที่กำหนดภายในสัญญา ส่งชำระเป็นรายงวดต่อเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดและเงินต้น บางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้ที่ขอกู้
-ในกรณีผู้กู้มีความประสงค์ ขอกู้และทำสัญญาเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยการขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว ก็จะสามารถทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของทางคณะกรรมการสินเชื่อ ตามวงเงินและให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปี โดยการส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้
–เงินกู้เบิกเกินบัญชีพิจารณาทบทวนสัญญาทุกๆ 1 ปี