ธกส. เตรียมขยายเวลาสินเชื่อฉุกเฉิน กู้ง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำ (รายละเอียด)

ธกส. เตรียมขยายเวลาสินเชื่อฉุกเฉิน กู้ง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำ (รายละเอียด)

ทางด้านของ ธกส. ได้มีการขยายเวลาในการรับคำขอสินเชื่อฉุกเฉินให้กู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดหนี้เงินต้น 6 เดือน ลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดเลยจ้า

ทางด้านของนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเก ษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสcv19 ระลอกใหม่ ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน

ผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิ น 20,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสิ นเชื่ อ

-เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

-เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

-อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี

วงเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 10,000 บ าท

หลักประกัน

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

-คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระ

-ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

-กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

-สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนได้ดังนี้

รายเดือน (24 งวด) 429.17 บาท

ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท

ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท