สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้ 20,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว สมัครง่ายมาก

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้ 20,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว สมัครง่ายมาก

ออมสินได้ปล่อยสินเชื่อมาใหม่เพราะนอกจากจะมีสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจนั่นก็คือ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ปล่อยกู้ยืมเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้
1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับ ประเภทของหลักทรัพย์ ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้ :

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝาก คงเหลือ ในสมุดฝากเงิน ออมสิน
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลาก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย กู้ยืม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
1.บุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถ ในการทำนิติกรรม ได้ตามกฏหมาย
2.ผู้ฝากเงิน ประเภทสลากออมสิน พิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์ และมีความประสงค์ ขอกู้เงิน โดยใช้สลากออมสิน พิเศษของตนเอง เป็นหลักประกัน จะต้องได้รับ ความยินยอม จากผู้แทนโดยชอบธรรม
3.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
4.เป็นผู้ฝากเงิน ประเภทเผื่อ เรียกของธนาคาร

ระยะเวลาชำระ

1.เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวด แรกตามที่ กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระ เป็นงวดรายเดือน หรือสามารถ ส่งชำระ ไม่ต่ำกว่า ดอกเบี้ยเงิน กู้ในแต่ละงวด กับเงินต้น บางส่วนได้ โดยพิจารณา ตามความสามารถ ในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
2. ในกรณี ที่ผู้กู้ประสงค์ จะขอกู้และทำสัญญา กู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ครั้งเดียว เมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการสินเชื่อ ตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญา กู้ระยะเวลา 1 ปี โดยส่งชำระเงิน กู้และดอกเบี้ย ครั้งเดียว เมื่อครบสัญญากู้
3. เงินกู้ เบิกเกิน บัญชี พิจารณา ทบทวน สัญญาทุก 1 ปี

สุดท้ายนี้ ใครที่สนใจ ขอสินเชื่อ สามารถเข้าติดต่อที่ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ในทั่วประเทศ โทรศัพท์สอบถาม 1115

หรือที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน