อนุมัติง่ายมาก เเค่มีบัญชี ธ.ก.ส. กู้ได้ทุกคน ไม่ต้องค้ำประกัน

อนุมัติง่ายมาก เเค่มีบัญชี ธ.ก.ส. กู้ได้ทุกคน ไม่ต้องค้ำประกัน

ทางด้านของธนาคาร เปิดให้กู้ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เเก่ ลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็สามารถยื่นเรื่องขอกู้ ได้เช่นกัน โดยจุดประสงค์ของ สินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ที่สนใจมายื่นกู้

คุณสมบัติที่ต้องการ
-ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
-ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
-ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ฝากเงินของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
-ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

เอกสารประกอบการขอกู้
1.สำเนา “บัตรประชาชน” ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้
2.สำเนา “ทะเบียนพาณิชย์” หรือ “ทะเบียนการค้า” เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันฯ เป็นต้น

วงเงินกู้ยืม
เพียงแค่ลูกค้า ธ.ก.ส. มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ก็สามารถกู้ยืมได้สูงสุด 90 % ของเงินฝาก หรือมึสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.”

อัตราดอกเบี้ย
กรณีลูกค้าใช้ “เงินฝากระจำ” หรือ “ออมทรัพย์” สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตรา “ดอกเบี้ย” เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี
กรณีลูกค้าใช้ “สลากออมทรัพย์” สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตรา “ดอกเบี้ย” ตามประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

ระยะเวลาการชำระคืน
ให้ชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน
“สมุดเงินฝาก” ของ ธ.ก.ส.หรือ ใบรับฝาก “สลากออมทรัพย์”