ธ.ก.ส.เปิดให้กู้ยืม  วงเงิน 50,000 บาท เอาไปลงทุนประกอบอาชีพ

ธ.ก.ส.เปิดให้กู้ยืม วงเงิน 50,000 บาท เอาไปลงทุนประกอบอาชีพ

สำหรับการกู้เงิน หลายๆคนคงอยากได้เงินไปหมุนธุรกิจหรือนำมาใช้เพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว วันนี้สินเชื่อใหม่ ธกส.
ได้เปิดเงื่อนไขและรายละเอียด สินเชื่อสานฝัน

จาก ธก.ส. วงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคเกษตร

(ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้กู้ “สินเชื่อสานฝัน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ
หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร หรือการที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ
มาจัดการและพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
เป็นทายาทเกษตรกร/บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่/เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี
เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับฉบับที่ 44

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
กรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียดวงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อราย

หลักประกันเงินกู้

ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ยืมตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร(ธ.ก.ส.) เป็นลำดับแรก
กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันในการกู้
เมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
กรณีผู้กู้ใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป
เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่กิน 300,000 บาท
กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ
หากไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้วงเงินเงินกู้ยืมได้

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา