ออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ 300,000 ได้ทุกอาชีพ

ออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ 300,000 ได้ทุกอาชีพ

สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหา ด้านการเงิน ต้องการ กู้ยืมเงิน ไปใช้จ่าย
ตอนนี้ทาง ธนาคาร ออมสิน ยังมีอีกสินเชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
สินเชื่อที่ให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิต ได้เต็มที่ยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อ ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ
ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่นๆ ก็กู้ได้สบาย

 

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ใช้ได้ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มสภาพคล่อง
กู้มาใช้จ่าย กู้มาปิดหนี้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 25 ปี
สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อ

1. ใช้ บุคคล ค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกิน รายละ 300,000 บาท
2. ใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกิน รายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
—ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
— ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
— ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่ เดือนที่ต้อง งวดแรก ตามที่กำหนด ในสัญญา
โดยมีหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลา ชำระเงินกู้ ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร
เป็นคนที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป
(2) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
(3) มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
— เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
— เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
— เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000
บาทขึ้นไป
— เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

 

หลักประกันการกู้ยืม ค้ำประกัน

1. หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้ หรือ บุคคลอื่นๆ
2. หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค
และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์ สามารถ ผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก

 

ใครที่สนใจ สามารถ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน