ออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้ยืม 50,000 ช่วยคนเป็นหนี้นอกระบบ

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้ยืม 50,000 ช่วยคนเป็นหนี้นอกระบบ

ข่าวดี สำหรับใครมีหนี้นอกระบบ หรือหนี้อื่นๆ วันนี้ธนาคารที่อยู่คู่กับชาวไทยมานาน
วันนี้ ออมสิน ปล่อย สินเชื่อโครงการ ธนาคาร ประชาชน ของธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเพื่อแก้ไข
ช่วยเหลือคนเป็นหนี้นอกระบบ

จุดประสงค์คือ
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ
โดยสินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
สำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบ สามารถกู้ยืมเงินได้
ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และ สามารถผ่อนจ่ายได้นานถึง 5 ปี

คุณสมบัติ
เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ คือ
ให้กู้ยืมเงิน เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ ที่ก่อจากการสร้างอาชีพ หรือ เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค แต่จะต้องไม่นำไปใช้เป็น
การนำไปชำระหนี้ ในระบบต่างๆ

วงเงินกู้
ให้กู้ตามมูลหนี้ นอกระบบจริง และตามความสามารถ

อัตราดอกเบี้ย
อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ
ทางธนาคาร ออมสิน เปิดให้สามารถชำระคืน ในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร

— ต้องเป็นผู้ที่ มีงานทำอยู่ มีรายได้
— เป็นคนสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
— มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ ประกอบ อาชีพ สามารถ ติดต่อได้
— เป็นผู้ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ ในวันที่ขอกู้จาก ธนาคาร

 

เอกสาร
— สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
— เอกสาร แสดงรายได้ ในการประกอบ อาชีพ สมุดบัญชี เงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
— เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
— รูปถ่ายสถานที่ ประกอบอาชีพ
— กรณีใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ ที่จะค้ำประกัน

ผู้ที่สนใจ กู้ยืมเงิน สามารถ ติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ