ตาราง เงินเข้า บัตรคนจน เมษายน 64

ตาราง เงินเข้า บัตรคนจน เมษายน 64

ค ว า ม ช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของเดือนมีนาคม 2564 ได้จบลงแล้ว

โดยผู้ถือบั ต รฯ รับไปจุก ๆ 11 รายการ 7 วัน เพราะฉะนั้นเรามานับถอยหลังสู่ความช่วยเหลือเดือนใหม่ เมษายน 2564 กันดีกว่า

 

แต่ผู้ถือบัตรฯ คงต้องทำใจว่า ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564 จะมีความช่วยเหลือลดลง

เพราะวงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาทและโครงการเราชนะได้สิ้ นสุ ดไปแล้ว

สำหรับตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564 จะมีทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

 

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทร ว ง พาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ

ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งิ น สดได้

วันที่ 18 เมษายน 2564

4.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

5.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564

6.เบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท