สินเชื่อไว้ลงทุน ไทยเครดิตเปิดให้กู้ 2 เเสนบาท

สินเชื่อไว้ลงทุน ไทยเครดิตเปิดให้กู้ 2 เเสนบาท

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด  สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย
โดยธนาคารไทยเครดิต ได้เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยทางธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 30,000
ไปจนถึงวงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท จากเดิม 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายมากขึ้น

จุดเด่นสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน
วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด รายละ 500,000 บาท จากเดิม 200,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียด สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ที่มีสัญชาติไทย
มีเจตนาและวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น
ผู้ขอสินเชื่อต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีอายุไม่เกิน 60 ปี
สถานที่ตั้งธุรกิจของผู้กู้ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต
ธุรกิจที่ดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ และมีสถานประกอบการที่ชัดเจน


เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) Call Center โทร. 02 697 5454