สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน ไทยพานิชย์ อนุมัติใน 30 นาที

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน ไทยพานิชย์ อนุมัติใน 30 นาที

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รู้ผลอนุมัติไว

จุดเด่น

เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ
ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

นิติบุคคล

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
บัญชีรายขื่อ/หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ : นิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป
วงเงินสูงสุด : 3 ล้านบาท
ผ่อนชำระนานสูงสุด : 72 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR +8% ต่อปี
ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้