สินเชื่อกรุงเทพสุขใจให้กู้ วงเงิน 3 เเสนบาทสมัครได้ที่นี่

สินเชื่อกรุงเทพสุขใจให้กู้ วงเงิน 3 เเสนบาทสมัครได้ที่นี่

ธนาคารกรุงเทพได้ปล่อยสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัวลองชมสินเชื่อดังกล่าวกันเลยสินเชื่อบัวหลวงสุขใจคุณสมบัติของผู้กู้ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20  59

ปีผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน ต้นฉบับ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบันสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

อัตราเบี้ย

วงเงิน ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราเบี้ย 23 ต่อปี วงเงิน 30,000  100,000 บาท อัตราเบี้ย 21 ต่อปี

วงเงิน 100,000  200,000 บาท อัตราเบี้ย 20 ต่อปี  วงเงิน 200,000  300,000 บาท อัตราเบี้ย 18 ต่อปี

วงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป อัตราเบี้ย 16 ต่อปี

อัตราเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25 ต่อปี ให้มีผลสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05 ของวงเงินกู้

ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด ปีแรก 2 ของเงินต้นคงเหลือ

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ ย้อนหลังเกิน 3 เดือน 200 บาทต่อฉบับ

วิธีสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

หรือสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่

สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือตรวจสอบเบอร์โทรสาขาต่างๆของธนาคารกรุงเทพ