เงินช่วยเหลือพม. คนยากลำบาก 1,000-3,000 บาท ยังขอรับได้ตลอดเวลา

เงินช่วยเหลือพม. คนยากลำบาก 1,000-3,000 บาท ยังขอรับได้ตลอดเวลา

เงินช่วยเหลือจากกระทรวง พม. ใครที่ยากลำบากในช่วงนี้สามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้โดยมี 2 วิธีคือ

โทรหาสายด่วนพม.ติดต่อเพจเฟสบุ๊ค พมจ.โดยทางกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า

กระทรวงฯได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือด้านอาหารที่พักเครื่องนุ่งหุ่มและยารักษาโรค

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการโรคระบาด โควิด-19 โดย ตั้งงบประมาณจ่ายเงินสงเคร าะห์ 2,000 บ าท/ราย

(พม. ให้จริงที่ 1,000 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพที่ลงตรวจสอบในตอนนั้น)

เงินช่วยเหลือ 1,000 – 3,000 บาท

โดยดูความเหมาะสมดังนี้เน้นกลุ่มที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเปร าะบาง

เช่นเด็กผู้พิการคนสูงอายุ เป็นต้นผู้มีรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งหรือประชาชนที่ได้รับความ

เดือนร้อน จริงๆโดยทาง พม. จะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยโทรไปที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโ มง

หรือติดต่อผ่านเพจ พมจ.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

*พม คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์*พมจ

คือสำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด