พ่อค้าแม่ค้ามีเฮ ไทเครดิตปล่อยสินเชื่อเงินกู้  ไม่ต้องง้อนอกระบบ

พ่อค้าแม่ค้ามีเฮ ไทเครดิตปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ไม่ต้องง้อนอกระบบ

ข่าวมาแล้วสำหรับใครที่ไปกู้เงินมาหมุนหรือมาขายของแต่เป็นการกู้นอกระบบซึ่งดอกแพงมาก
วันนี้เราเลยมีหนึ่งสินเชื่อ โดยที่ไม่ต้องไปง้อเงินกู้นอกระบบอีกเลย
สินเชื่อ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ วันนี้เรามาแนะนำสินเชื่อของ ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่ อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ได้ป ล่อยสินเชื่อ นาโน และ ไมโครเครดิต เพื่อธุรกิ จรายย่อย คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว การคิ ดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

 

คุณสมบัติพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

ที่ต้องการกู้สินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถ านที่ตั้งของธุรกิจที่ชัดเจน และต รวจสอบได้ เช่น อยู่ในตลาดระยะรัศมีไ ม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

โด ยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 5,000 บาท ไปจ นถึง 200,000 บาท

โด ยไม่จำเป็นต้องใช้หลั กทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกั น

 

รายละเอียดสินเชื่อ

ว งเงินสู งสุด 200,000 บาท
สิ นเชื่อมีลักษณ ะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีร ะยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
อั ตราดอกเบี้ยแบบล ดต้นลดด อก
ไ ม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำป ระกัน
ข้ อแนะนำวิธีขอสิ นเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอ นุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ปร ะวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร) ควรดี : เพราะธ นาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระห นี้ของเรากับบริษัท

ท างที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำห นดทุกครั้ง และควรสะสางห นี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

รายกา รเดินบัญชี : สำหรับการเดินบัญชีนับว่าเป็นเ อกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะก ารเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพ ราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีร ายได้เข้ามาประจำหรือไม่ และยังบอ กถึงเงินหมุนเวียนในบัญชี

ยิ่งถ้ าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่ นพ่อค้าแม้ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแล นซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ

ส่ว นคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่คว รใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้ เพราะการถอนเงิ นจนหมดบัญชี

เป็ นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาค ารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อ ยกู้โดยทันที

สัดส่วนห นี้ต่อรายได้ (DSR) : หากดูจากประวัติการผ่อ นชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนห นี้

เพร าะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและว งเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนห นี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio)

โด ยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระห นี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ข องรายได้

เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท

คุ ณจะสามารถมียอ ดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บา ท

ซึ่ งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสิ นเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระห นี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

คุณสมบัติ

ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้ น
ต้องมีอายุไ ม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้ นไป
ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้ องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่ านั้น
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ช้ในการประกอบธุรกิ จเท่านั้น
ผู้กู้ต้ องมีประสบการณ์ในกา รประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่ า 1 ปีเท่านั้น
ธุรกิ จต้องมีสถานปร ะกอบการชัดเจนและต้ องสามารถตรวจสอ บได้
สถ านที่ตั้งธุรกิจ ต้ องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิ น 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร
เอกสารที่ใช้ป ระกอบสำหรับการสมัคร

สำเนาบัตรป ระจำตัวประชาช น
สำเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขอสินเ ชื่อ
สำเนาบัตรประจำตั วประชาชนของคู่ส มรส
สำเนาใบเปลี่ย นชื่อ / นามสกุล (ถ้ ามี)
เอกสารแส ดงสถานภาพส มรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากหน้าแร ก
สำเนาสัญ ญาเช่า (ถ้ามี)
หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจา รณาสินเชื่อเป็นไปตามห ลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหน ด

 

ขอบคุณข้อมูล ไทยเครดิต