ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

สำหรับคุณแม่ที่รอเงินประกันสังคมอยู่ มาแล้วข่าวดี ทางประกันสังคม

ปรับเพิ่มการจ่าย เงิ นสงเคร าะห์บุตร จาก 600 บ าท เป็น 800 บ าท/เดือน

มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ระบุร ายละเอียดดังนี้

ข้อ 1 กฎกระทร วงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิ กความในข้อ 4 แห่งกฎกระทร วงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตรให้เหมาจ่ ายเป็นเงิ นในอัตราแปดร้อยบ าทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน

นอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน

เกี่ยวกับกรณีการเพิ่มเงิ นสงเค ราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บ าท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา และ สำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณที่มา : ประกันสังคม