พรอมัส สมัครง่ายแค่ มีมือถือ

พรอมัส สมัครง่ายแค่ มีมือถือ

เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่อยากกู้เงิน สำหรับ ใครที่กำลังต้อง กู้ยืมเงิ น ด่วน
เพื่อใช้จ่ ายหนุมเวียน ในสถานก ารณ์cv ระลอกใหม่นี้ กับ บริการ

เปิดสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากพรอมิส รับวงเงิ นสูงสุด 300,000 บ าท

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน เงินเดือนน้อยก็สมัครได้

สิ นเชื่อบุคคลพรอมิส ออกแบบมาให้ สะดวกสบาย

สมัครง่าย และหมดปัญหาเรื่องต้องหาบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรั พย์ค้ำ

ประกันสำหรับก ารขอสิ นเชื่ อเพร าะเร าเป็นสิ นเชื่ อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ที่ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ วงเงิ นสูงสุดถึง 300,000 บ าท

พร้อมอัตร าดอ กเบี้ ยค่ าบริก ารและค่ าธรรมเนียม อัตร าต่ำสุด 24% – อัตร าสูงสุด 25% ต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอ กเบี้ ย 15% ต่อปี ค่ าธรรมเนี ยมในก ารใช้วงเงิ น

9-10% ต่อ(ดอ กเบี้ ย 15% ต่อปี ค่ าธรรมเนียมในก ารใช้วงเงิ น 9-10% ต่อปี)

จุดพิเศษของสินเชื่อ

ผู้มีร ายได้น้อยมีเงิ นเดือนเริ่มต้นที่ 6,000 บ าท ก็สมัครได้แล้ว

พร้อมรับ วงเงิ นอนุมัติสำหรับผู้มีร ายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บ าท

ร ายละเอียด สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม พรอมิส

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน

-สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี

-ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ ายกเลิกสัญญา

วงเงิ น สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม พรอมิส

-สำหรับผู้ที่มีร ายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บ าท วงเงิ นอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า

ของร ายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาค ม พ.ศ. 2564)

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิ น สิ นเชื่ อพรอมิส

-สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

-ร ายได้ต่อเดือน 6,000 บ าท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงิ นเดือนได้)

-มีอายุก ารทำงานปัจจุบัน พนักงานร ายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

และ พนักงานร ายวัน/สัญญาจ้ าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

-มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นร าธิวาส

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารสมัคร กู้ยืมเงิ น สิ นเชื่ อพรอมิส

-บัตรประชาช นตัวจริง พร้อมสำเน า (กรณีเป็นเจ้ าหน้ าที่ของร าชก ารต้องแสดงบัตรข้าร าชก ารประกอบด้วย)

-สมุดบัญชีธน าค ารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

(ถ้าสมุดบัญชีไม่มีก ารเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จ ากธน าค ารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเน า

-หนังสือรับรองเงิ นเดือนหรือสลิปเงิ นเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิ น สิ นเชื่ อพรอมิส แบบออนไลน์

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ พรอมิส จ ากนั้นกดที่ สมัครออนไลน์

2.กรอกร ายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง

จ ากนั้นอ่านข้อตกลงอย่ างละเอียดจ ากนั้นกด ตกลง

3.ตรวจสอบข้อมูลให้ครบจ ากนั้นกด ยืนยัน

4.เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอก ารติดต่อกลับมาจ ากทาง สิ นเชื่ อบุคคลพรอมิส

หรือ หากท่านไม่ได้รับก ารติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

หรือเดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง ที่ พรอมิส สาขาใกล้บ้ านท่านทั่วประเทศไทย