ประชาชนเฮโครงการ เราชนะ จ่าย ค่าบ้านได้

ประชาชนเฮโครงการ เราชนะ จ่าย ค่าบ้านได้

สำหรับที่ได้เห็นมาตการ การเยียวยาของ เราชนะ แล้วต่างคนต่างผิดหวังกันไปตามๆกันเมื่อออกมาแล้ว
ไม่สามารถนำไปกดเป็นเงินสดได้ แต่วันนี้ เราชนะจ่ายค่าบ้านได้แล้ว
โครงการ เราชนะ เป็นอีกหนึ่งโครงการของ รั ฐบ าลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาช น

วงเงิน 3,500 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเริ่มลงทะเบี ยนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม

ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสิทธิจากโครงการเราชนะนั้น สามารถนำไปใช้จ่ายกับการขนส่งสาธารณะได้

เช่น วินมอเตอร์ไซค์, แท็กซี่ หรือรถตู้

ล่าสุดนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก รั ฐมนตรีแ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการเราชนะ

โดยมีจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดคือ สิทธิจากเราชนะนั้น สามารถใช้จ่ายค่าเช่าบ้ านได้ โดยผู้ให้เช่าบ้ านจะต้องลงทะเบี ยนกับแอปฯ ถุงเงิ น

 

ส่วนผู้เช่าบ้ านก็ต้องมีแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ในการจ่ายค่าเช่า ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ นายสุพัฒนพงษ์ ระบุถึงกรณีการไม่จ่ายเราชนะเป็นเงิ นสด ว่า เนื่องจากสถานการณ์ cv

การไม่แจกเงิuสดเพื่อเป็นการลดการสัมผัสเงิ น และป้องกันการที่ประชาช นไปยืนแออัดกดเงิ นสดหน้าตู้ ATM

ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบ าดของกระทรวงสาธารณสุข

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยช น์ของการไม่แจกเงิ นสดคือ การสร้างสังคมไร้เงิ นสด ซึ่งโครงการคนละครึ่ง

เริ่มต้นไว้แล้ว เราชนะก็มาทำให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอบคุณ โครงการเราชนะ