รอรับเงิน เราชนะ 7,000 บาท งวดแรก

รอรับเงิน เราชนะ 7,000 บาท งวดแรก

ออกมาแล้วสำหรับมาตการช่วยเหลือ จากโครงการเราชนะ ที่ต่างคน ต่างผิดหวังกันทั้งประเทศล่าสุด
สำหรับโค รงการเราชนะ ที่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบี ยนในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563 นี้
มีจำนว นผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 31.1 ล้า นคน

กำหนดการวันโอนเงินของเราช นะในแต่ละรอบ

สำห รับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” มีดั งนี้

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อา ยุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33แห่งก ฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ยกเว้ นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว)
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงา นราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงา นอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ไม่เป็นข้าราชการการเมื องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกา รการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่เป็นผู้รับบำนา ญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่ว นราชการ
ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงปร ะเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐ านข้อมูลที่มีล่าสุด
ไม่มีเงินฝากร วมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้ อมูลที่มีล่าสุด

คลั งทยอยโอนเงินให้ทุ กสัปดาห์ จนครบ7000บาท ใช้สิทธิไ ด้ถึง 31 พ.ค.

สำห รับเงินเยียวย าเราชนะ จำนว น 7000 บาท

 

กร ะทรวงการคลัง ได้วา งแผนจัดสรรเงินผู้ที่ได้รั บสิทธิดังนี้

18 ก.พ.64 รั บเงินงวดแ รก 3,000 บาท
25 ก.พ.64 รั บอี ก 1,000 บาท
4 มี.ค.64 รั บอี ก 1,000 บาท
11 มี.ค. 64 รั บอี ก 1,000 บาท
18 มี.ค. 64 รั บอี ก 1,000 บาท

ร วมทั้งสิ้น 7,000 บาท สาม ารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไม่ต้องเติมเงินแ ละสมสมไว้ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64

 

ขอบคุณที่มา : โคงการเราชนะ